Section Details


Original Research

 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (1985) ‘Gaston Bachelard, half-way between science and the object’ (A matter of Bergsonian and Bachelardian judgement) Abstract   PDF
C. P. Marie
 
Vol 5, No 3 (1984) Aspekte van poëtiese taalgebruik: Teoretiese uiteensetting en toepassing aan die hand van Leon Strydom se gedig ‘Droogte Abstract   PDF
I. Gräbe
 
Vol 5, No 3 (1984) Geintegreerde model vir literêre ontleding toegepas pp ‘Droogte’ (Leon Strydom) Abstract   PDF
G. Kuschke
 
Vol 5, No 3 (1984) Metateks ('n Vakfilosofiese vergelyking van twee analises van ‘Droogte’ van Leon Strydom) Abstract   PDF
J. Swanepoel
 
Vol 5, No 3 (1984) Kommentaar op J. Swanepoel: Metateks Abstract   PDF
G. F.T. Kuschkc
 
Vol 5, No 3 (1984) Kommentaar op J. Swanepoel: Metateks Abstract   PDF
I. Gräbe
 
Vol 5, No 2 (1984) Die resensent as deel van die literêre kommunikasieproses Abstract   PDF
H. P. van Coller
 
Vol 5, No 2 (1984) Brandpunte van omstredenheid in die Liewe Heksie-reeks van Verna Vels Abstract   PDF
B. van der Westhuizen
 
Vol 5, No 2 (1984) Die straatruimte in Liefs nie op straat nie van John Miles Abstract   PDF
J. C. Alberts
 
Vol 5, No 2 (1984) Vervanging en aanverwante verskynsels in die poësie van Breyten Breytenbach Abstract   PDF
M. Lombard
 
Vol 5, No 2 (1984) Tipering van Wolf, wolf hoe laat is dit? (Hennie Aucamp) Abstract   PDF
T. van der Merwe
 
Vol 5, No 1 (1984) Waarheid en Leuen: ’n Etiese Studie Abstract   PDF
P. W. Buys
 
Vol 5, No 1 (1984) Aspekte van Karel Schoeman se Woordwereld Abstract   PDF
L. C. Minnaar
 
Vol 5, No 1 (1984) Resepsies van Catullus se Carmen XLIX Abstract   PDF
J. Swanepoel
 
Vol 5, No 1 (1984) Analise van die Tswanaraaisel Abstract   PDF
S. A. Swanepoel
 
Vol 5, No 1 (1984) Natur- Und Kulturkatastrophe in Heinrich von Kleists Novelle Das Erdbeben in Chili Abstract   PDF
L. R. Tönsing
 
Vol 5, No 1 (1984) Die Godsdiensgegewe in Enkele Hoogtepunte in die prosa van J. van Melle Abstract   PDF
E. A. van der Elst
 
Vol 5, No 1 (1984) Die Literêre Sisteem Van Dertig Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 5, No 1 (1984) Vokaalverplasing in die Afrikaans van die Griekwas van Griekwaland-Wes Abstract   PDF
P. J.P. Henning
 
Vol 5, No 1 (1984) Aspek en aktionsart in Die Tuiskoms van J. van Melle Abstract   PDF
D. M. Wijbenga
 
Vol 5, No 1 (1984) Die rym in Jukstaposisie (T.T. Cloete) en die regverdiging van enkele fonologiese begrippe Abstract   PDF
D. P. Wissing
 
Vol 4, No 3 (1983) Teoretiese benaderings van die letterkunde in die jare tagtig Abstract   PDF
H. P. van Coller
 
Vol 4, No 3 (1983) Die godsdiensgegewe in twee romans van Berta Smit Abstract   PDF
E. A. van der Elst
 
Vol 4, No 3 (1983) Tyd as karakteriseringsmiddel in Die Ambassadeur van André P. Brink Abstract   PDF
M. Mouton
 
Vol 4, No 3 (1983) Tipering as literatuurwetenskaplike beskrywingsmetode Abstract   PDF
T. van der Merwe
 
Vol 4, No 3 (1983) Taalhandeling en vooronderstelling Abstract   PDF
P. S. de Bruyn
 
Vol 4, No 2 (1983) Taalverwerwing (vreemde taal): neurofisiologiese beskouinge Abstract   PDF
M. J.H. du Plessis
 
Vol 4, No 2 (1983) Volks- en kloosterprediking in die vroeë Middeleeue Abstract   PDF
A. G.P. van der Walt
 
Vol 4, No 2 (1983) Auslautsverhärtung in Duits: die implikasies daarvan vir vreemdetaalonderwys Abstract   PDF
D. P. Wissing
 
Vol 4, No 2 (1983) Die naamwoordgedrag in Jan Rabie: Drie kaalkoppe eet tesame Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 4, No 2 (1983) Eine Interpretation von Heinrich Bölls Roman Und sagte kein einziges Wort Abstract   PDF
C. E. Roets
 
Vol 4, No 2 (1983) Die hulpwerkwoord in Tswana Abstract   PDF
C. J.H. Kruger
 
Vol 4, No 2 (1983) Sintaktiese ontleding van poësie Abstract   PDF
H. F. van Rooy
 
Vol 4, No 2 (1983) Literatur - das ewige Enigma Abstract   PDF
G. F.T. Kuschke
 
Vol 4, No 2 (1983) Contrastive analysis and its relevance to language teaching Abstract   PDF
R. C. Jansen van Rensburg
 
Vol 4, No 2 (1983) Gehalt, Struktur und religiöse Haltung in Novalis’ Hymnen an die Nacht Abstract   PDF
B. H.J. van der Berg
 
Vol 4, No 1 (1983) Iets oor sprekersempatie: ’n Funksionele beskouing Abstract   PDF
H. du Plessis
 
Vol 4, No 1 (1983) A re-examination of ‘form and meaning’ in Camus’ Le Malentendu Abstract   PDF
C. P. Marie
 
Vol 4, No 1 (1983) Drama and world view revisited Abstract   PDF
A. L. Combrink
 
Vol 4, No 1 (1983) Toegepaste Linguistiek as dissipline Abstract   PDF
J. L. van der Walt
 
Vol 4, No 1 (1983) Opening and closing formulae in Tswana folktales: A structural and functional analysis Abstract   PDF
S. A. Swanepoel
 
Vol 3, No 3 (1982) Benjamin Friedman on Arabs in Israeli literature Abstract   PDF
H. F. van Rooy
 
Vol 3, No 3 (1982) Betekenis en gebruik Abstract   PDF
P. S. de Bruyn
 
Vol 3, No 3 (1982) Die plek van die vakdidaktiek by onderwysersopleiding Abstract   PDF
M. C.A. Seyffert
 
Vol 3, No 3 (1982) Shakespeare and Stoppard: Chess and Diabolo Abstract   PDF
B. Claassen
 
Vol 3, No 2 (1982) Is Reisprosa Joernalistiek? Abstract   PDF
M. C.A. Seyffert
 
Vol 3, No 2 (1982) A Christian analytic methodology for the structural analysis of poetry: An explication Abstract   PDF
G. F.T. Kuschke
 
Vol 3, No 2 (1982) Bewussynspanning in woordbeeld: ‘Die Wahlerbrug’ (Elsa Joubert) Abstract   PDF
J. Pretorius
 
Vol 3, No 2 (1982) Aanspreekvorme in die poësie Abstract   PDF
D. M. Wybenga
 
Vol 3, No 1 (1982) Nie-foniese verskynsels in ‘Eline Vere’ en ‘Iskander’ (Louis Couperus) Abstract   PDF
A-M. Bisschoff
 
Vol 3, No 1 (1982) Vertaling en werklikheidsvisie Abstract   PDF
M. J.H. du Plessis
 
Vol 3, No 1 (1982) Bepaaldheids- en onbepaaldheidsrelasies in Elise Muller se ‘Kinders in die skemer’ Abstract   PDF
T. Pretorius
 
Vol 3, No 1 (1982) Eine Betrachtung von Georg Lukács’ ‘Theorie des Romans’ Abstract   PDF
B. H.J. van der Berg
 
Vol 3, No 1 (1982) Die vergangklikheidsmotief in die poësie van C. Louis Leipoldt Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 3, No 1 (1982) Moderne Liriek Abstract   PDF
L. Tönsing
 
Vol 2, No 3 (1981) Feeling, form and fulfilment: The stewardship of the Christian poet Abstract   PDF
G. Kuschke
 
Vol 2, No 3 (1981) Die mites rondom die val van Troje en Vergilius se uitbeelding daarvan in die tweede boek van die Aeneïs Abstract   PDF
J. Swanepoel
 
Vol 2, No 3 (1981) Literêre verweer teen sentimentaliteit: Ontginning van oermotiewe in Melk (Elsa Joubert) Abstract   PDF
E. Jooste
 
Vol 2, No 3 (1981) Arthur Rimbaud: French symbolist Abstract   PDF
Y. Raats
 
Vol 2, No 3 (1981) Foniese verskynsels in Eline Vere (Louis Couperus) Abstract   PDF
A-M. Bisschoff
 
Vol 2, No 3 (1981) Early Medieval stylistic rhetoric Abstract   PDF
A. G.P. van der Walt
 
Vol 2, No 2 (1981) Aard, funksie en invloed van die Literatuur Abstract   PDF
J. van der Elst
 
Vol 2, No 2 (1981) Literatuur en kulturele konteks Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 2, No 2 (1981) Die kritiese taak van die literator Abstract   PDF
A. L. Combrink
 
Vol 2, No 2 (1981) Lifeview and perception of message in drama Abstract   PDF
P. van Rensburg
 
Vol 2, No 2 (1981) Vryheid en gebondenheid van die letterkunde in ’n plurale gemeenskap Abstract   PDF
J. Swanepoel
 
Vol 2, No 1 (1981) Thomas Mann: Tonio Kröger, 'n Struktuuranalise Abstract   PDF
L. R. Tönsing
 
Vol 2, No 1 (1981) Ad fontes - oftewel 'n poging mm Calvyn Afrikaans te laat praat Abstract   PDF
H. W. Simpson
 
Vol 1, No 3 (1980) Die ideaal van die spreker in die satiriese gedig: M.M. Walters Abstract   PDF
S. M. Cameron
 
Vol 1, No 3 (1980) Joernaal van Jorik (D.J. Opperman) Abstract   PDF
T. T. Cloete
 
Vol 1, No 3 (1980) Comedy in the seventies: A study of certain plays by Harold Pinter Abstract   PDF
A. L. Combrink
 
Vol 1, No 3 (1980) Aspekte van vertelwyse en vertelhouding in Magersfontein, o Magersfontein! Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 1, No 3 (1980) Romantipologie Abstract   PDF
B. H.J. van der Berg
 
Vol 1, No 3 (1980) Die hoorspel as woordspel: A.S. Van Straaten se Pendoring (edms) beperk Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 1, No 3 (1980) Perspektief in Raka Abstract   PDF
H. M. Viljoen
 
Vol 1, No 3 (1980) De Straat (Ina Boudier-Barker) Abstract   PDF
J. van der Elst
 
Vol 1, No 3 (1980) Die kort en heel vorm van Breytenbach se Die boenk Abstract   PDF
T. T. Cloete
 
Vol 1, No 2 (1980) Hoofaspekte van poëtiese taalgebruik Abstract   PDF
R. C. Gräbe
 
Vol 1, No 2 (1980) Breytenbach se Verlies: ‘n verhaal in spreekwoorde Abstract   PDF
T. T. Cloete
 
Vol 1, No 2 (1980) Die aard en problematiek van vertaling Abstract   PDF
J. Swanepoel
 
Vol 1, No 1 (1980) Studie van die letterkunde: waarom? Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
Vol 1, No 1 (1980) The comic vision in contemporary British drama Abstract   PDF
A. L. Combrink
 
Vol 1, No 1 (1980) Die beelding van Christus in die Nederlandse letterkunde: ’n oorsig en ’n evaluasie Abstract   PDF
J. van der Elst
 
Vol 1, No 1 (1980) Verskeidenheid en samehang in D.J. Opperman se Komas Abstract   PDF
H. Viljoen
 
Vol 1, No 1 (1980) Nuwe bundels van Sheila Cussons: sprankelende poësie Abstract   PDF
D. H. Steenberg
 
901 - 985 of 985 Items << < 5 6 7 8 9 10