Section Details


Original Research

 
Issue Title
 
Vol 25, No 3 (2004) English South African children’s literature and the environment Abstract   PDF
E.R. Jenkins
 
Vol 25, No 3 (2004) Shaping the self: A Bildungsroman for girls? Abstract   PDF
I. Noomé
 
Vol 25, No 3 (2004) Humor in kinderverhale in die tersiêre en intermediêre fases van taalonderwys Abstract   PDF
J. van Niekerk, B. van der Westhuizen
 
Vol 25, No 3 (2004) Let’s sing our heroes: A comparison of biographical series for children in Kenya and South Africa Abstract   PDF
C.K. Muriungi
 
Vol 25, No 3 (2004) Post-apartheid representations of youth in the Zulu novel Kungasa ngifile Abstract   PDF
N.S. Zulu
 
Vol 25, No 3 (2004) Realistic teenage fiction with a sexrelated theme: Readers’ responses to Slinger-slinger by Francois Bloemhof Abstract   PDF
M.N. Wiggill, G.F. de Wet
 
Vol 25, No 3 (2004) ’n Konstruktiwistiese benadering tot die fasilitering van die jeugverhaal Dans op die rand van ’n krans (Elkarien Fourie) Abstract   PDF
E. de Beer
 
Vol 25, No 3 (2004) Promoting children’s literature: The challenges and possibilities of using the Internet in a developing society Abstract   PDF
F. Greyling
 
Vol 25, No 3 (2004) The unwritten textbook of the folktale: A case study of 'Morongwa le Morongwanyana' (The Messenger and the Small messenger) Abstract   PDF
M.M. Letsie
 
Vol 25, No 3 (2004) Wie skryf wat vir wie? ’n Outeursprofiel van die Afrikaanse kinder- en jeugprosa (fiksie) 1990-2001 Abstract   PDF
M. Snyman
 
Vol 25, No 3 (2004) M.E.R. – 'Reg op ereplek' as kinderboekskrywer Abstract   PDF
G. Wybenga
 
Vol 25, No 2 (2004) Good grief: Lord of the Flies as a post-war rewriting of salvation history Abstract   PDF
M. van Vuuren
 
Vol 25, No 2 (2004) Bury my bones but keep my words: The interface between oral tradition and contemporary African writing Abstract   PDF
M.J. Cloete
 
Vol 25, No 2 (2004) Beyond the walls of the lunatic asylum: Christopher Hope’s early fiction Abstract   PDF
F. Wood
 
Vol 25, No 2 (2004) Die waarde van kognitiewe semantiek in die analisefase van vertaling Abstract   PDF
M. Pienaar
 
Vol 25, No 2 (2004) Communicating social inclusiveness: Paul Slabolepszy’s Fordsburg’s Finest (1997) Abstract   PDF
M.A. van Deventer
 
Vol 25, No 2 (2004) Weerstand teen teksgebonde navorsing: ’n bydrae tot ’n omgekeerde benadering tot kultuurstudie Abstract   PDF
K.G. Tomaselli, N. Oets
 
Vol 25, No 2 (2004) Some aspects of imagery in the poetry of S.M. Burns-Ncamashe Abstract   PDF
Z. Mtumane
 
Vol 25, No 1 (2004) Translating traces: Deconstruction and the practice of translation Abstract   PDF
J.L. Kruger
 
Vol 25, No 1 (2004) 'Whither am I wandering?' A journey into the Self – Mary Wollstonecraft’s travels in Scandinavia, 1795 Abstract   PDF
M. Beard
 
Vol 25, No 1 (2004) Mitisiteit as basis vir vergelykende literatuurstudie, met verwysing na waterslangsimboliek Abstract   PDF
J. Lombard
 
Vol 25, No 1 (2004) Waterslangverhale in Afrikaans: die relevansie van mitisiteit Abstract   PDF
J. Lombard
 
Vol 25, No 1 (2004) Revisiting reviewing: The need for a debate on the role of arts journalism in South Africa Abstract   PDF
H. Wasserman
 
Vol 25, No 1 (2004) Reclaiming lost ground – the history play in Zulu Abstract   PDF
H.C. Groenewald
 
Vol 25, No 1 (2004) The butler in (the) passage: The liminal narrative of Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day Abstract   PDF
K. Scherzinger
 
Vol 25, No 1 (2004) Meer dydelikhyt oor die punch en die vis: ’n Vergelyking van Niggie, Daar’s vis in die punch en Eilande Abstract   PDF
P. John
 
Vol 24, No 3 (2003) The top, the bottom and the middle: Space, class and gender in Metropolis Abstract   PDF
D.C. Byrne
 
Vol 24, No 3 (2003) Op weg na ’n koherente siening van die taal- en tekspraktyk Abstract   PDF
M. Verhoef, W.A.M. Carstens, K. van de Poel
 
Vol 24, No 3 (2003) Aspekte van die genetiese proses by Opperman soos afgelei uit ’n variantestudie van 'Gedagtes by ’n sarkofaag' Abstract   PDF
E. Meihuizen
 
Vol 24, No 3 (2003) Die gebruik van Wit oemfaan (F.A. Venter) in ’n imagologiese raamwerk vir die onderrig van Afrikaans as addisionele taal Abstract   PDF
E. Kruger
 
Vol 24, No 3 (2003) 'Living in a place called exile': The universals of the alienation caused by isolation Abstract   PDF
J-M Claassen
 
Vol 24, No 3 (2003) Taalideologie en Afrikatale: universiteitstudente se persepsie daarvan in ’n postapartheidsbedeling in Suid-Afrika Abstract   PDF
C.J. Venter
 
Vol 24, No 3 (2003) Poësie en popkultuur: oor enkele gedigte van Joan Hambidge Abstract   PDF
A. Nel
 
Vol 24, No 2 (2003) Stagnering en transformering: die rol van die nar in Paljas Abstract   PDF
A. Nel
 
Vol 24, No 2 (2003) Die spieël as blinde mond: die poësie van Breyten Breytenbach Abstract   PDF
A. Coetzee
 
Vol 24, No 2 (2003) The Beowulf manuscript reconsidered: Reading Beowulf in late Anglo-Saxon England Abstract   PDF
L. Viljoen
 
Vol 24, No 2 (2003) Het gezicht van de oorlog – het gezicht van de Ander: epifanie van het gelaat in Die son struikel van Dolf van Niekerk Abstract   PDF
J. Koch
 
Vol 24, No 2 (2003) Aantekeninge oor Die ryk van die rawe deur Jaco Fouché Abstract   PDF
N. Kruger, H. van Coller
 
Vol 24, No 2 (2003) Die psigologiese identiteit van die bose: Lacan, aggressie en Op soek na generaal Mannetjies Mentz Abstract   PDF
L. Barnard
 
Vol 24, No 2 (2003) Die agtergrond en ontstaansgeskiedenis van Hubert du Plessis se Duitse en Franse liedere Abstract   PDF
H. van der Mescht
 
Vol 24, No 1 (2003) ’n Ondersoek na die identifisering van deiktiese ruimte in die prosa Abstract   PDF
J. Anker
 
Vol 24, No 1 (2003) Spore in die sand – ’n herbeskouing van die oeuvre van C.M. van den Heever Abstract   PDF
H. du Plooy
 
Vol 24, No 1 (2003) Waardepeilings van die digkuns van C.M. van den Heever Abstract   PDF
B. Odendaal
 
Vol 24, No 1 (2003) Vrouekarakters in enkele prosawerke van C.M. van den Heever Abstract   PDF
E. Botha
 
Vol 24, No 1 (2003) Die gesprek tussen C.M. van den Heever se werk en enkele moderne Suid-Afrikaanse romans Abstract   PDF
H.P. van Coller
 
Vol 24, No 1 (2003) Noem my jou metafore... Metaforiese taal as geloofstaal Abstract   PDF
E. Kloppers
 
Vol 24, No 1 (2003) Towards accountability: A point of orientation for post-modern applied linguistics in the third millennium Abstract   PDF
A. Weideman
 
Vol 24, No 1 (2003) ’n Etimologiese perspektief op betekenisverandering in die Afrikaanse leksikon Abstract   PDF
T. van der Merwe
 
Vol 23, No 3 (2002) Aspekte van die outeursfunksie in Antjie Krog se Lady Anne (1989) Abstract   PDF
M. Crous
 
Vol 23, No 3 (2002) The many 'faces' of history: Manly Pursuits and Op soek na generaal Mannetjies Mentz at the interface of confrontation and reconciliation Abstract   PDF
M. Wenzel
 
Vol 23, No 3 (2002) Die vertaler as bemagtigingsagent: ’n gevallestudie Abstract   PDF
T.R. Rodrigues
 
Vol 23, No 3 (2002) And a Threefold Cord: La Guma’s neglected masterpiece? Abstract   PDF
G. Cornwell
 
Vol 23, No 3 (2002) George Orwell's Animal Farm: A metonym for a dictatorship Abstract   PDF
H. Sewlall
 
Vol 23, No 3 (2002) Ezra Pound’s orientalist poetry, natural rootedness, and Lepidoptera Abstract   PDF
J.E. Terblanche, R.F. Terblanche
 
Vol 23, No 3 (2002) Producing subjectivities, taking risks: New directions for teaching women?s poetry in South Africa Abstract   PDF
P.D. Ryan
 
Vol 23, No 3 (2002) Oor Austro-Nederlands en die oorsprong van Afrikaans Abstract   PDF
C. de Ruyter, E.F. Kotzé
 
Vol 23, No 3 (2002) Two bad-time stories and a song of hope Abstract   PDF
A.H. Gagiano
 
Vol 23, No 3 (2002) The development of critical and cultural literacies in a study of Mariama Ba's So Long a Letter in the South African literature classroom Abstract   PDF
R.H. Latha
 
Vol 23, No 3 (2002) Imagologie en die bestudering van literêre stereotipes in die onderrig van Afrikaans as addisionele taal Abstract   PDF
E. Kruger
 
Vol 23, No 2 (2002) Karolina Ferreira (1993) van Lettie Viljoen en Vincent van Gogh se 'Die Nagkafee' (1888): ’n ruimtelik-koherente lesing Abstract   PDF
P. van Schalkwyk, H. du Plooy, W.A.M. Carstens
 
Vol 23, No 2 (2002) Konteks: ’n metafoorskeppende veranderlike Abstract   PDF
W.J. Botha
 
Vol 23, No 2 (2002) Die diskoers tussen Job en Cloete struktureelsemanties beskou Abstract   PDF
J. Buscop
 
Vol 23, No 2 (2002) Language through literature through language: An action research report on the English 100 course at the University of North West Abstract   PDF
I. Butler
 
Vol 23, No 2 (2002) Betekeniskonstruksie as kreatiewe proses: ’n tekslinguistiese benadering Abstract   PDF
I. Esterhuizen
 
Vol 23, No 2 (2002) Conversation, characterisation and corpus linguistics: Dialogue in Jane Austen’s Sense and Sensibility Abstract   PDF
E.H. Hubbard
 
Vol 23, No 2 (2002) Register-analysis as a means for eliciting the meaning of literary texts Abstract   PDF
C. Jeffery
 
Vol 23, No 2 (2002) Tekslinguistiek: van teorie tot praktyk Abstract   PDF
S. Prinsloo
 
Vol 23, No 2 (2002) Antjie Krog se vertaling van Henk van Woerden se roman Een mond vol glas Abstract   PDF
H.P. van Coller
 
Vol 23, No 2 (2002) Die taalkundige analise van ’n literêre teks: leksikale kohesie in 'My broer se kraai' Abstract   PDF
G. van den Berg
 
Vol 23, No 2 (2002) Destruksie ten minste tien maal beklemtoon – ’n interpretasie van 'Kraak die aardbol langs ’n naat' van Wilma Stockenström Abstract   PDF
B. van der Westhuizen
 
Vol 23, No 1 (2002) Konflik, representasie, interpretasie – die waarheid gelieg Abstract   PDF
R. Robinson
 
Vol 23, No 1 (2002) 'Afgekyk van en nagepraat na …': Nederlandse tekste in 'Vroue van Vermeer' van T.T. Cloete Abstract   PDF
A. Nel
 
Vol 23, No 1 (2002) The man with the phrase book in his head: On the literariness of the illiterate Homer Abstract   PDF
J. Alant
 
Vol 23, No 1 (2002) Doubling desire: The Yeatsian Daimon Abstract   PDF
N. Meihuizen
 
Vol 23, No 1 (2002) The verse-form of Northern Sotho oral poetry Abstract   PDF
M.J. Mojalefa
 
Vol 23, No 1 (2002) The modern city: A symbolic space of memory and a crucible for multiculturalism? Abstract   PDF
J. Vlasselaers
 
Vol 23, No 1 (2002) Representation and function of characters from Greek antiquity in Benjamin Britten’s Death in Venice Abstract   PDF
B. Spies
 
Vol 22, No 2 (2001) 'A white fly on the sombre window pane': The construction of Africa and identity in Breyten Breytenbach’s poetry Abstract   PDF
L. Viljoen
 
Vol 22, No 2 (2001) Translating The Waste Land: Literal accuracy, poetic fidelity and cross-cultural communication Abstract   PDF
A. Wessels
 
Vol 22, No 2 (2001) Okonkwo’s fate and the worldview of Things Fall Apart Abstract   PDF
A. Foley
 
Vol 22, No 2 (2001) Reading the ideological subtext in André Brink’s An Instant in the Wind and Patrick White’s A Fringe of Leaves Abstract   PDF
M. Wenzel
 
Vol 22, No 2 (2001) Die teksversorger as spookskrywer: Die teorie en professie onder die loep Abstract   PDF
A. Kotze, M. Verhoef
 
Vol 22, No 2 (2001) ’n Perspektief op ironie in die hedendaagse Afrikaanse taalgebruik Abstract   PDF
T. van der Merwe
 
Vol 22, No 2 (2001) Die dialoog tussen die voorblad, die manneplot en die verhale in Dulle Griet van Riana Scheepers Abstract   PDF
G.H. Taljaard
 
Vol 22, No 2 (2001) Wetenskaplike woordidentifikasie en -klassifikasie in Bantoetale met besondere verwysing na Zoeloe Abstract   PDF
L. Posthumus
 
Vol 22, No 1 (2001) Van kind tot jong volwassene: Die ontwikkeling van die hoofkarakter in De koperen tuin van Simon Vestdijk Abstract   PDF
B. van der Westhuizen
 
Vol 22, No 1 (2001) Het labyrint in de letterkunde: Van de Barok tot het Postmodernisme Abstract   PDF
H. Ester
 
Vol 22, No 1 (2001) Al sietmen de lui…: Perspektiewe op boere en boerejolyt in enkele Nederlandse en Afrikaanse gedigte Abstract   PDF
D. van Zyl
 
Vol 22, No 1 (2001) Nieuwe momenten? De Nederlandse roman na 1985 Abstract   PDF
E. Francken
 
Vol 22, No 1 (2001) Verhalen van Matsombo: Jef Geeraerts’ beeld van de 'Kongo-crisis' in Het verhaal van Matsombo Abstract   PDF
S. Huigen
 
Vol 22, No 3 (2001) Die internet as dinamiese taalomgewing: taalveranderingsverskynsels in Internetafrikaans Abstract   PDF
M. Verhoef
 
Vol 22, No 3 (2001) ‘Looting killed’ the audience: Africanlanguage writing, performance, publishing and the audience Abstract   PDF
T. J. Selepe
 
Vol 22, No 3 (2001) The musical magic of ambiguity in Benjamin Britten’s Death in Venice Abstract   PDF
B.M. Spies
 
Vol 22, No 3 (2001) Die kleur van vers en verf: Antjie Krog in gesprek met Marlene Dumas Abstract   PDF
A. Nel
 
Vol 22, No 3 (2001) Die insluiting van ’n (multi-)kulturele komponent in die kurrikulum vir Afrikaans as addisionele taal Abstract   PDF
E. Kruger
 
Vol 22, No 3 (2001) Taaloordrag in die onderrig van Afrikaans as tweede taal Abstract   PDF
M. Stander
 
Vol 22, No 3 (2001) Die literariteit van die sogenaamde ‘verhalende element’ in tradisionele heroïese Sothopoësie – ’n intertekstuele ondersoek Abstract   PDF
W. J. Pretorius
 
Vol 21, No 3 (2000) Afstand en vereenselwiging: Perspektiewe op die veranderende betekenisse van boer en Boer in die Afrikaanse poësie Abstract   PDF
D. van Zyl
 
Vol 21, No 3 (2000) Crossing spatial and temporal boundaries: Three women in search of a future Abstract   PDF
M. Wenzel
 
Vol 21, No 3 (2000) Die invloed van taalhoudings op onderrigmediumkeuse in Suid-Afrika Abstract   PDF
C. de Wet
 
401 - 500 of 965 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>