Original Research

‘Kyk hoe elk in die ander pas’: Landskap, liggaam en die visuele in enkele gedigte van Johann de Lange

Adéle Nel, Rickus Ströh
Literator | Vol 37, No 1 | a1220 | DOI: https://doi.org/10.4102/lit.v37i1.1220 | © 2016 Adéle Nel, Rickus Ströh | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 08 July 2015 | Published: 31 May 2016

About the author(s)

Adéle Nel, School of Languages, North-West University, Vaal Triangle Campus, South Africa
Rickus Ströh, School of Languages, North-West University, Vaal Triangle Campus, South Africa

Abstract

In hierdie artikel word ondersoek ingestel na die rol van landskap en die visuele in die poësie van Johann de Lange, sowel as na die verbintenis of verbondenheid tussen liggaam en landskap. Die meervoudige rol wat landskap in De Lange se oeuvre speel en die gepaardgaande visuele ingesteldheid word in enkele sleutelgedigte uit resente bundels verken en bespreek deur van relevante teoretiese konsepte (hoofsaaklik soos uiteengesit deur Wylie 2007) gebruik te maak. De Lange leun aan by die fenomenologiese denkskool vir wie visie en liggaam, liggaam en landskap ten nouste verweef is, maar ook by tendense van die nuwe materialisme en die ekologiese gedagte. Daar word gevolglik aangetoon dat die saambestaan van liggaam en landskap bowenal verband hou met relasionaliteit. Die digterlike proses en die wyse waarop landskap en liggaam as inspirasie vir die skryf van poësie dien, word ondersoek, en daar word aandag geskenk aan voyeurisme en die landskap van die erotiek.

‘See how each fits into the other’: Landscape , body and visual in some poems of Johann de Lange. In this article we investigated the function of landscape and the visual in Johann de Lange’s poetry as well as the bond or connectedness between body and landscape. The multiple functions of landscape in De Lange’s oeuvre as well as the concomitant visual disposition amongst selected key poems from recent volumes are investigated by using relevant theoretical concepts (mainly as discussed by Wylie 2007). De Lange also gleans from the phenomenological school of thought in which vision and body, body and landscape are closely interwoven. He also makes use of other trends such as new materialism and ecological thought. Consequently it is shown that the coexistence of body and landscape can be closely connected with relationality. The poetical process and the manner in which body and landscape serve as inspiration for the poetical writing are explored with special reference to voyeurism and the erotic landscape.

Keywords: Johan De Lange; landskap; visie; liggaam


Keywords

Johan De Lange; landskap; visie; liggaam

Metrics

Total abstract views: 3159
Total article views: 5946


Crossref Citations

No related citations found.